Hakan Tattoo
Hakan Tattoo

BY HAKAN

Dövme Motifleri

ZÜRAFA DÖVMESİ :
Zürafa, Afrika'nın bir sim­ge­sidir. Tan­zanya toplumu, resmi sem­bol­lerinin biri olarak zürafayı ben­im­semiştir. Bir dövme tasarımı olarak dikkate değer bu hay­vanın soyu tüken­menin tehlikesinde. Bütün vahşi hayatı ve insanın için­deki endişeyi ifade etmektedir.​Sakin,huzurlu ve barışçıl bir hay­van mo­ti­fidir.Zürafa dövmesi,genel­likle hay­vanın baş kısmının yada bütün gövdesinin,uzun boynu ve büyük gövde­siyle tasar­lanan,es­nekliği,gücü ve zari­fliği tem­sil eden bir mod­eldir.
 
OĞLAK DÖVMESİ :
Erkek oğlak ik­ti­darın, dişi oğlak ise üretkenliğin sim­ge­sidir. Hay­vansal bir totem olarak oğlağın ke­skin boynu­zları, algıyı, pratikliği ve kararlılığı tem­sil et­mek­te­dir. Oğlak­lar den­geli ve güve­nilir hay­van­lardır. Oğlak dövmesi,üstün zekayı,algılama hızını ve dürüstlüğü ifade et­mek­te­dir.Dövme şekli olarak genel­likle baş kısmı ve boynu­zlarıyla tasar­lanan yırtıcı ve vahşi bir görüntüye sahipdir.
 
KU­PALARIN DÖRTLÜSÜ DÖVMESİ :
Bir gencin, ağacın altında oturduğu, üç kupa takımını düşündüğü, bir bu­lu­tun içinden çıkan bir kol ile kupa dörtlüsünü tek­lif et­mek­te­dir. Buna rağmen yinede bir hoşnut­su­zluk ifadesi vardır. Kupa dörtlüsü; yorgunluğu, ne­freti ve hay­ali kızgınlığı tem­sil eder.​Bu dünyanın şarabı sadece doymuşluğa sebep olmuş gibi,başka bir şarap ise,bir peri hediyesi gibi birçok tek­lifde bu­lunur ama o hiçbir tesel­liyi kabul etmez olarak tanımlanır.​Hemde karışılan bir zevkin kartıdır.
 
YER­ALTI CÜCE DÖVMESİ :
Yer­altı cüce dövmesi, genel­likle biçimsiz, kam­bur ve koca ku­laklı yapısıyla tasar­lanan şekillerdir. Yer­altı cüceleri,kuzey Avrupa mi­tolo­jisinin bodur,ufak şey­tan­larıdır.İsveçli bir ef­san­eye göre min­eral hazi­nenin ko­ruyu­cu­larıdır.1850 yıllarında yer­altı cüceleri,çalışkan işciler olduğundan dolayı bahçel­erde görülmesi ver­imliliğin sim­gesi olmuştur.
 
POR­SUK DÖVMESİ :
Ce­sareti,kararlılığı,şid­deti ve inatçılığı ifade eden ko­rku­tucu ve aynı za­manda se­vimli bir hay­van modelidir..​Bir Kızılder­ili ruhu Kılavuz olarak,kendi doğal yapısını yansıtan olumlu özel­lik­lerini tem­sil etmektedir.​Porsuk dövmesi ke­skin dişli,kısa ba­caklı ve kıllı bir hay­van olarak tasar­lan­mak­tadır. Por­suk; sert, güçlü, utangaç, agrasif, anti-sosyal ve cesur bir hay­vandır. Ünlü hikâyede por­suk, sağduyu­nun sim­ge­sidir. Vahşi bölgede por­suk, sık sık yaşadığı evini tem­i­zler, saman yatak takımlarını değiştirir, iç düzenin ve tem­i­zliğin iyi bir örneğidir. Çin­geneler ve ku­mar­ba­zlar, ko­ruma ve iyi şansın işareti olarak por­suk figürleri taşımak­tadırlar. Bir kızıldereli ruhu klavuz olarak,kendi doğal yapısını yansıtan olumlu özel­lik­lerini tem­sil etmektedir.​Porsuk dövmesi ke­skin dişli,kısa ba­caklı ve kıllı bir hay­van olarak tasar­lan­mak­tadır.
 
AMERİKAN KEL KAR­TAL DÖVMELERİ:
Kar­tal dövmeleri arasında en popüler olandır. Bu kuş,bir çok amerikalı için sem­bol olmuştur.​Askeriyede hizmet eden bazı kişiler,birleşik de­vlet­ler­ine verdiği hizmetin gu­ru­runu an­lat­mak için bu tasarımı ter­cih eder.​Vatansev­erliği ve ülkeye bağımlılığı ifade et­menin farklı bir yoludur.Kırmızı,mavi ve beyaz renk ton­larıyla tasar­lanır.​Tutku,yükselme,özgürlük,güç gibi birçok özel ve an­lamlı ifade şekil­leriyle simge­lenir.
 
HAWAİ KÜLTÜRÜNDE PLUMERİA ÇİÇEĞİ :
Plume­ria çiçeği, baharın, doğumun ve yaşamın sim­ge­sidir. Çoğun­lukla, plume­ria çiçeğine göre daha küçük olan amber çiçeği,düzenli bir şek­ilde kom­bi­nasyon edildiği zaman plume­ria çiçeği ile muhteşem figürler oluşturan bir dövme tasarımı ha­line dönüşmektedir.​Bu yüzden canlılık ve güzel­lik anlamını ifade etmek için ter­cih edilen dövme motifidir.​Hawai adasının doğal güzelliği ile, plume­ria çiçeği arasında yakın bir ilişki vardır. Hawaide yetişien plume­ria çiçeği genelde kolye olarak kul­lanılsa da, ge­lenek­sel hawai kültüründe,özel ve an­lamlı bir sanat eseri olarak vücudun farklı kısımlarına işlenerek simgeleştir­ilir.
 
ANARŞİ DÖVMELERİ :
Global-kap­i­tal­izmi, sanay­ileşmeyi, küresel ısınmayı ve doğa kirliliğini protesto etmek için kul­lanılan bir dövme olmuştur. Anarşi dövmesinin olağan sim­gesi "A" ve "O"nun iç içe olduğu bir diza­yndır."A" diren­meyi "O" düzeni tem­sil et­mek­te­dir. Bir dövme sem­bolü olarak anarşi sim­gesi, üyeleri kabul edilen toplumun inanç sis­temi ve onların yaşam tarzından dolayı gru­plar arasında çok popüler olmuştur.
 
KO­R­SAN BAYRAĞI DÖVMESİ :
Kalın hat­larla ve siyah gölge­lendirme yapılarak kul­lanılan, genel­likle denizci ve ko­r­san­lar tarafından ter­cih edilen dövme şek­lidir. Kafa­tası ve iskelet gibi ölümün daha genel simgelerinden farklı, çapraz uzun kemik­lerin bir çiftiyle birleşen kafa­taslarının özel an­lam­ları vardır.17 ve 18.yüzyıllarda, ko­r­san deniz­ci­lerin arasında,ko­r­san bayrağı olarak kul­lanılmıştır.Çok deniz sem­bolü olduğu için ko­r­san bayrağının ori­ji­nal is­minin kaynağı belli değildir.​Korsan bayrağı,yinede ko­r­sanlık yapan herkesi yıldırmak için bir sem­bol ve gemideki ko­r­san­ları yakala­mak için hazır,ko­rku­tucu bir sinyaldir.
 
KANAT DÖVMESİ :
Aslında çok popüler olan bir dövme mod­e­lidir. Her farklı desen, farklı bir an­lama gelmek­te­dir. Kanat dövmesi,taşıyıcıyla bütünleşerek an­lamlaşır.Çoğun­lukla,yükseliş,hız,başarı,özgürlük ve arzuyu simgeler.​Kanat dövmelerinin birçok ef­sanesi vardır.​Kanat dövmeleri ; kele­bek,peri,mi­tolo­jik yaratıklar ve kuşlarla bağdaşarak bütün bir ifade oluşturur.Sırt,kol,omuz ve sırtın alt kısmında görülür.
 
VİGGO MORTENSEN'S RUS MAFYASI DÖVMELERİ :
Büyük bir film olmanın yanı sıra, merkezi temaların birine sahip­tir. Vory ve za­kane ( Rus mafyası ) nın omu­zlarında taşıdığı yıldızlar buna bir örnek­tir .Vory'un dövmelerinin " yasada hırsızlar " ı ifade eden derin bir anlamı vardır.​Rus mafya dövmeleri,2007 de üretilen bu film ile daha çok ünlenmiştir.​Viggo'nun muhteşem per­for­mansı ile en iyi in­giliz filmi ödülünü kaza­narak,en iyi ulus­lararası film seçilmiş dir.​Bu filmin hikayesi ile oyun­cu­ların vücut­larında kul­landıkları dövme mo­ti­fleri arasında yakın bir bağ bu­lun­mak­taydı.Dövmelerin,insan hayatındaki derin anlamı ve öne­m­ini bu güzel film ile bir­likte bir kez daha an­la­mak dayız. Yıldızlar, güller veya din­sel ikon­lar, dövme taşıyıcısının yaşam tar­i­hini an­lat­mak da; hangi suçları işlediğini, nerde hapsedildiğini, hapis­hanede kaç yıl har­cadığını ve mafyada hangi or­ga­ni­za­syon da yer aldıklarını tem­sil et­mek­te­dir.
 
PİN-UP GİRL ( SEKSİ POSTER KIZI ) DÖVMESİ :
Seksi poster kızı dövmesi,ateşli güzel kadın fiziğini simgeler.​Muhteme­len en klasik bir çapayla yaşlı denizci seksi poster kızı dövme­sidir.İyi şans ge­tirdiğine inanılır.​Pin-up kızları seksi giyinişiyle,ren­kli saçlarıyla ve kadınların yüzüyle pozun seksi çeki­ciliği,izleyenin dosdoğru gözüne çarptığı bir modeldir.​Pin-up kızı dövmesi hayli uzun bir geçmişe sahip­tir.Güzel ve seksi olan bu kadını,poster afişinden,iğneyle de­riye işlet­mek kadına duyu­lan il­giyi gösterir.
 
DREAM CATHER DÖVMESİ :
Dream cather ( Kızılder­ili tüyü ),vücut sanatı şekli kim­i­leri için hayal gücünü yakalayan bir dövme tasarımıdır.Kızılder­ililer bin­lerce yıl dream cather'ları dokumuşlardır.​Dream cather,örümceğin sekiz bacağını tem­sil et­mek­te­dir. Dream cather dövmesi, ko­ru­manın kuvvetli bir sim­ge­sidir. Gelebile­cek kötülüklere karşı bir muska veya tılsım görevi yap­mak­tadır. Yu­var­lak tam bir çember,ok ve tüy ile tasar­lanan bir Kızılder­ili dövme dizaynıdır.​Son za­man­larda dream cather dövmesi oldukça popüler bir şek­ildir.Kötülükler­den ko­ruyan şifalı kuvve­tine duyu­lan inanç,Kızılder­ili kültüründe saygın bir yer kazanmıştır
 
CE­HEN­NEM ZEBANİSİ DÖVMESİ :
Eski yu­nan­larda " bir ilah " veya " tanrısal güç " anlamına gelen dai­mon ( ilahi bir ku­dret taşıdığına inanılan adeta tanrılaşmış in­san­lara ver­ilen adlar ) vardı.Zayıf,yok­sul ve mağdur in­san­ları yanlış yola götürmek için ke­hanetin gücüne sahip­tiler. Ce­hen­nem ya­ban­isi dövme mod­eli, boynu­zları, azı dişleri ve pençeleri ile tasar­lanan ko­rkunç şekillerdir. Ce­hen­nem ya­ban­isi figürü, dövme sanatı başta olmak üzere birçok sanatta kul­lanılmak­tadır. Aslında ke­li­menin kötülük veya kötü niyetle hiçbir alakası yoktu. Fakat Mu­sevi, Hıris­tiyan, İslam ve yakın doğu kültürlerinde iyi niyet kay­bolup, yerini kötü niyet ve kötü ruh almış oldu. Hıris­tiyan dininde, ce­hen­nem ya­ban­i­lerinin arasında şef, şey­tandı. Ce­hen­nem ya­ban­isi dövmesi, eski ve yeni birçok farklı dövme kültüründe bu­lu­nan mod­ern dövme tasarımı türlerindendir. Anlamı ve şekli açısından ku­dretli dövme mod­el­lerinden biridir. Birçok kültürde ce­hen­nem ya­ban­isinin kötülük için bir şöhreti,acı ve acıya sebep olan kötü ruh olarak bil­in­mek­teydi.
 
BAYRAK DÖVMESİ:
Bayrak dövmesi ile özel bir ka­bile veya gruba ait olan bireyi tanımak mümkündür. Bayrak dövmeleri, ülkeler ve gru­plar arasında popüler şekillerdir. Bayrak sem­bolü, ulusun ege­menliğini tem­sil eden, vatan­sever dövme mod­el­lerinin en popüler olanıdır. Dövmenin bu tarzı, bayrak şek­liyle bir ülkeye sahipliği be­lirt­mek­te­dir. İrlanda, Kanada, Fransa, İngiltere ve Avus­tralya'da bayrak dövmesi mod­el­leri kul­lanılmak­tadır. Mek­sika, Brezilya,Lübnan ve Japonya'da bayrak dövmesi,genel­likle merkezi tasarım yada ren­kler ile yurt­sev­erliği sem­bolize etmek adına yapılan diza­yndır.​Bir ülkenin askeri hizmet­lerinde görev yapan kişiler tarafından bayrak dövmeleri çoğun­lukla ter­cih se­bebi ol­mak­tadır.İngiliz bayrağı,Gerçekçi ve merkezi tasarım özel­lik­leri taşıyan bayrak dövmelerinden biridir. Bayrak dövme tasarımları, bir ülkeye kendi sevgi, bağlılık, vatan­sev­er­lik ve ulusal gurur duy­gusunu sem­bolize etmek için in­san­ların ter­cih ettiği güçlü bir yoldur. Bayrak dövmeleri, bir ülke bayrağının açık göster­i­leri ola­bilir ve ayrıca stilize edilebilir. Birçok du­rumda bayrak dövmesi, ülkenin şek­lini ve ana hattı içinde ulusal bayrak ren­k­lerini göster­mek için tasar­lan­mak­tadır. Bu, özel­likle Amerika birleşik de­vlet­leri için geçer­lidir.
 
KİRAZ DÖVMESİ :
Kiraz ağacı,en yaşlı meyve ağaçlarındandır.​Doğu avrupa ve batı avrupa\'da yetişmektedir.​Kiraz,yükselmiş bir ailenin parçasıdır.​Kiraz;Yu­nanlılar,Romalılar ve Mısırlılar için fa­vori bir meyvedir.Çin\'de kiraz çiçeği,önemli bir kültür sem­bolünü,japonya\'da ise samu­ray sınıfını tem­sil et­mek­te­dir.Dövme dünyasında,meyvelerin kuvvetli ver­imlilik simge­ciliği ve derin bir kırmızı ile olgun sulu kiraz muhteme­len en bi­li­nen örneğidir.Görünüşde kiraz şekli,bir aşığın dudağına ben­zeyen erotik bir dövme modelidir.​Bir dövme sem­bolü olarak kiraz meyvesi ağaçda ol­gunlaşdığı gibi,kadınsı bekaret ve saflığı tem­sil et­mek­te­dir
 
KIZILDERELİ KUŞ TÜYÜ DÖVMESİ
In­dian Feather Tat­toos
Tüyler genel­likle kuş yada Kızılder­ili görüntülerini kap­sayan dövme tasarımları ile ilişkilidir.​Bir dövme mod­eli olarak tek bir tüy yeteneği,duy­gusal ve yaratıcı ruh­sal du­rumu tem­sil et­mek­te­dir.Tüyler,hangi kuş türüne ait olduğu yapısı ve boyu­tun­dan belli ol­mak­tadır.Kızılder­ili kültüründe,din­sel olması için kar­tal tüyleri elde edilmiş,şefler,şaman­lar ve tip adamların güçlü sim­gesi olarak görülmüştür.Örneğin kar­tal tüyleri;ruh­lara ve tanrılara,dua ve dilek­lerini re­hber­lik edilmesi adına in­san­lara yardımcı olmuştur.Dövme tasarımı olarak tüy,çeşitli mod­ellerde,çiçek ve bon­cuk ile dizayn edilen bir dövme şek­lidir.
 
YAZI DÖVMELERİ HARF DÖVMELERİ / Writ­ing Fonts For Tat­too:
Ge­lenek­sel olarak bireyler ve şir­ketler tarafından kendi isim­lerinden mey­dana gelen bir lo­goyu yarat­mak için baş harfleri kul­lanılmak­tadır.​Baş harfler genelde ayırıcı bir de­sende düzen­len­mek­te­dir.Dövme mod­eli olarak,kişiler kendi baş harflerini yada sevdiği bir kişinin baş harfini vücud­unun görünen bölgeler­ine işlet­mek­te­dir.Dövme kul­lanıcısının hayal gücüyle tasar­lanan bu şekil,birey­selliği simgele­mek­te­dir.